Att Köpa ett Befintligt Aktiebolag

Att köpa ett redan befintligt aktiebolag kan vara en smart genväg till att starta en framgångsrik verksamhet men det kommer också med vissa risker. Det finns både fördelar och nackdelar med att köpa en befintlig verksamhet så samla på dig smarta råd och tips om hur du kan genomföra en grundlig undersökning innan du gör ett anbud.

Aktiekapitalets betydelse

Aktiekapital hjälper till att säkerställa att företaget har tillräckliga medel för att täcka sina skulder och utgifter. Det fungerar som ett skyddsnät för bolagets borgenärer eftersom de kan göra anspråk på aktiekapitalet om bolaget inte fullgör sina åtaganden. Bolagsverket kräver dessutom att aktiekapitalet lämnas in under registreringsprocessen. Detta skiljer ett AB från andra affärsstrukturer som inte kräver kapitalinvestering såsom enskild firma. Det finns dock undantag då du funderar på att köpa aktiebolag utan aktiekapital som exempelvis genom arv eller att företaget är vilande.

Förvärva ett vilande aktiebolag utan behov av aktiekapital

Ett sätt att slippa kapitalet är att förvärva ett “vilande” företag. Det är färdiga företag som har registrerats och lämnats vilande utan tidigare kommersiell verksamhet. Bolagets aktiekapital har redan investerats av den tidigare ägaren. Det här eliminerar behovet av en ny aktieägare att tillskjuta ytterligare kapital.

Fördelar:

  • Snabbare registreringsprocess eftersom företaget redan är registrerat och uppfyller lagkraven.
  • Kan påbörja affärsverksamhet omedelbart.

Att förvärva ett aktiebolag genom arv eller gåva

Ytterligare ett sätt att förvärva ett AB utan behov av kapitaI. I detta fall överförs aktierna i AB direkt från den tidigare ägaren till den nya ägaren utan finansiella krav.

Fördelar:

  • Inget behov för den nya ägaren att bidra med någon initial kapitalinvestering.
  • Snabbare överlåtelse av ägande då företaget redan är etablerat.

Viktiga steg för att utvärdera företaget du vill köpa

Gör en noggrann bedömning av företaget genom att inhämta följande information från säljaren:

  1. Be om att få ta del av företagets finansiella rapporter, skatteregister och kontrakt. Det är viktigt att granska dessa noggrant för att avgöra om företaget är en bra investering.
  2. Gå igenom företagets resultat-, balans- och kassaflödesrapporter för att skapa en helhetsbild av dess ekonomiska ställning. Rapporterna ger insikt i företagets intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och kassaflöde.
  3. Gå igenom alla tillgångar och skulder noggrant. Kolla in företagets skuldsättningsgrad, vilket är ett förhållande mellan företagets totala skulder och dess totala tillgångar. Om skuldsättningsgraden är hög kan det indikera att företaget har mycket skulder och kan vara mer riskabelt att förvärva.
  4. Utvärdera företagets marknad, konkurrenter och framtida tillväxtmöjligheter. Detta kan innefatta en undersökning av marknadsandel, konkurrensfördelar och potentiella kundgrupper. Se även över befintliga kontrakt med leverantörer och kunder samt eventuella anställningsavtal.
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!