Detta gäller för Attefallshus: Attefallshus Regler 2023

Attefallshus har blivit allt mer populära under de senaste åren på grund av de praktiska fördelarna som denna typ av tillbyggnad erbjuder.

I denna artikel kommer vi att diskutera kostnader och regler för att bygga attefallshus.

En attefallshus är en bygglovsfri och kompletterande byggnad på upp till 30 kvm. Även om du inte behöver bygglov är det dock nödvändigt att skicka in en bygganmälan till din kommun innan du kan börja bygga attefallshuset. I vissa fall räcker det inte heller med en bygganmälan.

Undantagen kan till exempel vara byggen av attefallshus i områden med högt historiskt, kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. En detaljplan kan utarbetas av kommunen för att avgöra om attefallshus krävs i ett område som anses vara en värdefull miljö.

Snabb sammanfattning om Attefallshus:

  • Attefallshus får byggas på mark där det redan finns ett eller flera bostadshus. De
  • Kan vara upp till 30 kvadratmeter stor
  • Kan mäta upp till fyra meter från marken upp till taknocken.
  • Du kan placera den så nära gränsen för din tomt som möjligt. Om det placeras närmare än 4.5 meter måste samtycke inhämtas från grannarna.
  • Det kan användas som ett individuellt hem (kompletterande bostäder) eller som en byggnad som kompletterar det, till exempel förvaring, kontor lounge, eller garage.

Om attefallshuset ska ligga inom 100m från strandskyddszonen, alltså från vattendragen, havet eller sjön måste tillstånd erhållas enligt miljöbalken i strandskyddszonen.

Bygg attefallshus

“Efter att ha förstått de stora fördelarna med att bygga ett attefallshus för uthyrning så bestämde jag mig för att sprida kunskapen och erfarenheten vidare. På den här sidan berättar jag om hur du kan skapa en passiv inkomst på upp till 70.000-150.000 kr extra varje år genom att hyra ut ditt attefallshus.” säger Anton Gustafsson på Attefallshusspecialisten.se.

Läs mer om hur Anton har byggt sitt attefallshus själv i lösvirke.

I guiden visar han upp egna bilder från byggarbetsplatsen och går igenom egna tankar och tips. Tänk först och främst på funktionen när du bestämmer vilken typ av Attefallshus du ska bygga. Permanenta bostäder ställer större krav på boendet. Det innebär också att det kostar mer att bygga.

Samma regler gäller om attefallhuset ska fungera som kompletterande bostad. Till exempel handikappanpassning. Det är viktigt att skilja mellan bostäder och förvaring när man bestämmer behovet av åtgärder under bygget. Samma fastighetskrav gäller för en byggnad som används för bostäder som för en villa.

Energikraven kan endast uppfyllas om byggnaden är avsedd att användas som permanent bostad. Boverket konstaterar att energikraven baseras på en genomsnittlig värmeöverföringskoefficient (Um), 0,33 och klimatskärmens genomsnittliga luftförlust, [l/sm2] 0,6. Om attefallhusets syfte ska användas som förvaring kan det räcka med en enklare standard, till exempel ett trähus med papptak enligt sommarstugsstandard och placerad på socklar.

Socklar kan användas för permanenta bostäder såväl som enklare konstruktioner. Jordförhållandena är avgörande för att bestämma rätt grund. Det är bäst att använda en platta om marken är tillräckligt stark för att stödja socklar. En platta placerad på marken kan vara ett alternativ i vissa fall. Markförhållandena är också en viktig höjdfaktor.

Platta byggarbetsplatser krävs för att husets maximala höjd på 400 cm ska kunna användas. Höjden beräknas med hjälp av den genomsnittliga marknivån. Markarbeten är givetvis viktiga att tänka på.

När du beräknar dina byggkostnader för ditt attefallshus kan markarbeten vara en kostnadspost du måste tänka på. Tänk också på kostnaden för att dra in el och vatten. Dessa kan vara mycket dyra i dina beräkningar. Se till att ha koll på allt från början.

Bästa tiden att göra en bygganmälan för attefallshus

När du har bestämt vilken typ av funktion attefallshuset ska ha och hur det ska se ut är det dags att skicka in din bygganmälan. Meddelande krävs tillsammans med ritningar, kontrollplaner och en lägesplan.

Varje fall kommer att kräva en kontrollplan som är skräddarsydd för dess specifika omständigheter. Varje kontrollplan måste vara specifik för objektet.

Ibland kan det krävas en kontrollchef. Det är upp till kommunen att avgöra om du behöver en för ditt ärende. Det är oftast inte nödvändigt.

När byggandet av ett attefallshus är komplext eller av en sådan karaktär att det kräver ytterligare expertis, till exempel för tillbyggnader på två våningar, kommer en person som ansvarar för inspektionen att krävas. En individ som är ansvarig för att styra byggandet av ett attefallhus är möjlig eftersom det är ett bostadshus.

Du kan inte vara din egen kontrollhanterare om du behöver en sådan. Individen i fråga måste dock vara totalt oberoende. Det betyder att ingen släkting kan vara ansvarig för att kontrollera din byggnad.

Efter att kommunen har godkänt din ansökan och publicerat startbeskedet är det möjligt att börja bygga.

Prisexempel attefallshus

Liksom alla byggprojekt kan kostnaden för attefallshus variera mycket beroende på en rad olika faktorer. Priset beror på hur mycket arbete du kan göra och vilken standard du väljer. Ett isolerat attefallshus som har el och vatten kostar mer än ett hus som är byggt som ett enkelt föråd.

Du kan påverka priset om du är händig inom snickeri och kan sköta en del av bygget själv. Du kan bygga ditt hus i löst virke och du kan enkelt anpassa det när du vill, men kom ihåg att du alltid måste följa bestämmelserna om storlek och höjd. Du bör också se till att få flera offerter för material så att du får det bästa priset.

Ett kit är en färdiggjord uppsättning ritningar som du kan använda för att hjälpa dig att bygga ditt hus. Du kan ofta spara tid genom att köpa delarna i förmonterade delar. Du kan dock inte göra justeringar så snabbt som med löst virke.

Tänk dock på att även identiska kit kan ha olika innehåll. Många kit levereras omålade och utan tak. Det finns dock många saker som kan göra skillnad, inklusive u-värden för fönster och isolering.

Att tänka på vid bygge av attefallshus

Attefallshus är färdiga, förmonterade och målade. Attefallshus levereras direkt till tomten och lyfts sedan upp på platsen med en kran. Denna flexibla lösning är för personer som inte vill tänka så mycket på projektet eller snickra själv. Du behöver bara se till att grunden är på plats innan ditt hus kommer. Vid behov behöver du också hantverkare för att ansluta byggnaden till vatten och el. Dessa attefallshus är normalt tre gånger dyrare än det enklare paketet.

Attefallshus – Tips och regler

Bygglov krävs inte för ett attefallshus eller skjul. Det finns som sagt regler och bestämmelser som du måste följa.

Ett attefall -hus har en maximal yta på 30 kvadratmeter. Det är möjligt att bygga ett attefallshus på prickmark trots att det inte överensstämmer med planerna.

Grannarna måste godkänna attefallhus som är byggda närmare än 4,5 m från tomtgränsen skriftligt. Det är inte möjligt att få medgivande från grannar om du planerar att placera ditt attefallshus närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom detaljplanerat område.

Du får inte heller i regel upprätta ditt attefallshus vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla såsom kulturmiljöinventerat område.

När det kommer till avstånd mellan ditt hus och attefallshuset finns det inga exakta minimimått men däremot ska det gå att komma mellan och underhålla byggnaderna.

Det finns olika brandkrav med attefallshus beroende på om attefallshuset är en självständig bostad, alltså komplementbostadshus eller om det är en komplementbyggnad såsom ett garage.

Du kan dela ytan på attefallhuset i två delar vilket skulle kunna innebära, till exempel 20 kvadratmeter för bostad och 5 kvadratmeter för förvaring på en annan del av tomten. Kom dock ihåg att reglerna för fristående bodar fortfarande gäller vilket innebär att 40 kvm hus kan byggas utan bygglov.

Den maximala nockhöjden får vara max 4 m över marken inklusive socklar.

Som nämnt måste en bygganmälan lämnas till den lokala byggnadsnämnden i din kommun för att få ett godkännande. Du kan antingen ansöka om ett hus som komplement eller ett hus.

Kompletterande bostäder kan antingen vara permanenta bostäder eller fritidshus. Permanent bostad innebär att du bor permanent på en adress och har registrerat dig på den. Alla BBR -regler måste följas för permanent byggnad. Dessa krav gäller inte för fritidshus.

Regler för friggebodar

En bods yta får inte överstiga 15 kvadratmeter. Två bodar kan byggas ovanpå varandra. Friggeboden får inte vara högre än 3 meter över marken.

Avståndet från boden till tomtgränsen mot gatan / vägen / gemensamt eller grönt område bör vara minst 4,5 m.

Med skriftligt medgivande från grannarna kan de tillåta att skjulet ligger närmare än 4,5 m. Bygglov krävs inte.

Exempel på pris för byggsatser för Attefallshus & nyckelfärdigt Attefallshuspris

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!