Företagslån bra för byggfirmor

Alla företag behöver finansiera sin verksamhet på något sätt. De företag som är riktigt lyckosamma kan finansiera hela sin verksamhet genom egna vinster men det vanligaste är att företag har någon slags lån eller annan extern finansiering för att kunna investera i verksamheten samt för att kunna hantera perioder med bristande kassaflöde. De vanligaste formerna av finansiering är leverantörskrediter, banklån, checkkredit, riskkapital och så kallad factoring.  

Även om det kan låta som om företagslån är den självklaraste vägen för ett företag att finansiera sin verksamhet så är det inte riktigt så. Istället är leverantörskrediter, checkkrediter, riskkapital – inräknat företagsgrundarnas eget kapital, samt factoring de vanligaste. Att företagslån inte är vanligare kan bero på att det tidigare har varit relativt svårt att få företagslån medan andra finansieringsformer å andra sidan beskrivits som mycket attraktiva av de företag som tillhandahåller dem samtidigt som de marknadsförts på ett inte sällan aggressivt sätt. 

I den här artikeln ska vi titta närmare på finansiering för byggfirmor och jämföra factoring med företagslån. Factoring har varit, och är, en mycket populär finansieringsform bland byggfirmor men frågan är om factoring är det bästa sättet för byggfirmor att finansiera sin verksamhet? 

Vad är factoring?

Factoring är en finansiell transaktion och en typ av gäldenärsfinansiering där ett företag säljer sina kundfordringar, d.v.s. fakturor, till en tredje part, kallad faktor, till en rabatt. En byggfirma kan till exempel faktorisera sina fordringar för att möta sina nuvarande och omedelbara kontantbehov.

Forfaiting är ett factoring-arrangemang som används i internationell finansiering av exportörer som vill sälja sina fordringar till en forfaiter. Factoring kallas vanligtvis kundfordrings-factoring, faktura factoring och ibland kundfordrings-finansiering. Finansiering av kundfordringar är en term som mer exakt används för att beskriva en form av tillgångsbaserad utlåning av kundfordringar till factoringbolag. 

Det är tre parter som är direkt inblandade: den faktor som köper fordran, den som säljer fordran och gäldenären som har en ekonomisk skuld som kräver att han eller hon betalar till ägaren av fakturan. Fordran, vanligen förknippad med en faktura för utfört arbete eller sålda varor, är i huvudsak en finansiell tillgång som ger ägaren av fordran laglig rätt att driva in pengar från gäldenären vars ekonomiska skuld direkt motsvarar den fordran tillgången. Säljaren säljer fordringarna med rabatt till tredje part, den specialiserade finansiella organisationen, faktorn, för att få kontanter.

Denna process används ibland i tillverkningsindustrin när det omedelbara behovet av råmaterial överträffar deras tillgängliga kontanter och möjlighet att köpa “på konto”. Både fakturadiskontering och factoring används av företag för att säkerställa att de har det kassaflöde som krävs för att uppfylla sina nuvarande förpliktelser. Faktura-factoring är inte ett relevant finansieringsalternativ för detaljhandels- eller B2C-företag eftersom de i allmänhet inte har företag som kunder, vilket är ett nödvändigt villkor för factoring.

Vad är företagslån?

Till skillnad mot factoring, som är en överlåtelse av en fordran till ett annat företag, så är ett företagslån precis det som det låter ett lån till ett företag som löper med ränta och en som har en amorteringsplan. Ett företagslån tas oftast, nästan alltid, med någon form av säkerhet. Det finns tre vanliga former av säkerheter: Någon går i borgen för lånet, en fast egendom utgör säkerheten eller så ställer företaget som lånar pengar ut konvertibler vilket innebär att långivaren får en andel i företaget som lånar om det inte kan betala räntor och amorteringar. 

När ett företagslån inte tas mot en säkerhet är företaget som lånar ofta väldigt väletablerat och har en historia av väldigt starka kassaflöden. Detta gör att långivaren trots bristen på konkret säkerhet känner en trygghet om att få tillbaka de utlånade pengarna. 

Fördelar med företagslån

Vid en jämförelse mellan factoring och företagslån så måste alla delar av villkoren för kreditmetoderna tas med för att jämförelsen ska bli korrekt. Det är framförallt kostnaderna för de två olika finansieringstyperna som är intressant men det gäller också att titta på möjligheterna att få finansiering, det är trots allt tämligen ointressant med fantastiska villkor för en finansiering som man aldrig kommer att gå godkänd. 

När det gäller factoring är den främsta fördelen att det är enkelt. Ett företag säljer helt enkelt sina fakturor och får kanske 90 procent av fakturabeloppet i betalning. Risken för det säljande företaget inte ska betala förs över till factoringföretaget som istället fokuserar på att driva in fakturabeloppet. Företaget som säljer fakturan får också betalt direkt och slipper vänta på sena betalningar från kunder. 

Det finns dock ett antal stora fördelar med företagslån som gör att företagslån på många områden är mer attraktivt än factoring. 

Lista med fördelar med företagslån

Några konkreta fördelar med företagslån:

  • Räntan på företagslån är många gånger lägre än vad factoringföretaget tar i avgift, företagslånet är med andra ord billigare. 
  • Ett företagslån betalas ut direkt i en stor klumpsumma och pytsas inte ut för varje faktura, som vid factoring. 
  • Det går att få företagslån mot säkerhet, till exempel en fastighet. Detta gör att företaget kan finansiera till exempel investeringar utan att dessa investeringar ännu genererat försäljning. 
  • Räntorna på ett företagslån är fullt avdragsgilla medan avgiften för factoring inte är det, i den bemärkelsen att de inte kvittas mot en faktisk vinst utan utgör en slags utebliven försäljning. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att företagslånet många gånger är mer attraktivt för ett byggfirma jämfört med factoring. Ett företag som har möjlighet att teckna ett företagslån, med till exempel en säkerhet, ska alltså göra det istället för att använda sig av factoring. 

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!