Kompetensgapet fördröjer grön transformation: En djupdykning i EIB:s europeiska kommunundersökning

En färsk rapport från Europeiska investeringsbanken (EIB) har lyst på de växande utmaningar som europeiska kommuner står inför när det gäller att realisera grön omställning och digital transformation. Den genomgripande undersökningen inkluderar feedback från 744 kommuner i hela EU och belyser betydelsen av deras roll i att uppnå en grönare och mer digital framtid, med tanke på att de står för nästan hälften av offentliga investeringar i EU.

Trots att det finns en allmän vilja att investera i klimatanpassningsinfrastruktur, finns det en påtaglig känsla av otillräcklighet. Ungefär 60 procent av kommunerna anser att deras investeringar i denna sektor har varit otillräckliga under de senaste tre åren. På samma gång anger 69 procent av kommunerna en brist på kvalificerade miljö- och klimatexperter, vilket skapar ett hinder för genomförandet av lokala investeringsprogram.

Finansiella svårigheter, långvariga regleringsprocesser och osäkerhet om bestämmelser utgör också stora hinder för investeringar, enligt 80 procent av kommunerna. Även kompetensgapet är en framträdande utmaning, med rapporter om brist på tekniska och miljö- och klimatexperter. Ett betydande antal kommuner uttrycker även missnöje med deras tidigare investeringar i digital infrastruktur.

EIB:s chefsekonom, Debora Revoltella, understryker betydelsen av att adressera dessa utmaningar. Hon påpekar att beslutsfattare och intressenter måste prioritera hållbara och motståndskraftiga investeringar och att den ihållande kompetensbristen måste lösas för att främja framgångsrik implementering av investeringsprogram.

EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Felix betonar även att kommunala investeringar spelar en central roll i att tillhandahålla konstant stöd till invånare och företag. I ljuset av den snabba globala utvecklingen, behövs det en kompetenshöjning över hela Europa för att främja hållbar utveckling inom stadsplanering, energieffektivitet, avfallshantering och transporter.

EIB har också publicerat en rapport om bankens verksamhet i sammanhållningsregionerna under 2022, vilket visar på en stark inriktning mot gröna investeringar och innovation för en inkluderande grön och digital omställning.

I en tid av geopolitisk osäkerhet och energikriser, pekar EIB:s vicepresident Lilyana Pavlova på vikten av innovation för att möta dessa utmaningar. EIB-gruppen tillhandahåller ett brett utbud av finansiella och rådgivningsverktyg för att stödja dessa mål, vilka har visat sig ha märkbara effekter.

Att lösa dessa utmaningar kommer att kräva en stark inriktning på att skapa utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att stärka kompetensbasen i hela Europa. Samtidigt kommer en ökad inriktning på samarbete och partnerskap att bli avgörande för att möjliggöra effektiva och hållbara investeringar.

Hela rapporten, som erbjuder detaljerade insikter i nuvarande och planerade investeringar, utmaningar och utveckling inom gröna och digitala omställningar på kommunal nivå, kan läsas på EIB:s webbplats.

Europeiska investeringsbanken, som ägs av EU:s medlemsstater, tillhandahåller långsiktig finansiering till ekonomiskt hållbara investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. I centrum för EIB:s arbete ligger finansiering av projekt som bidrar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU. Denna rapport ger en viktig inblick i detta arbete och de utmaningar som ligger framför oss när vi går mot en grönare och mer digital framtid.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!