Kostnadsberäkningstekniker i Byggprojekt – Att tänka på

Effektiv kostnadsuppskattning är avgörande i de tidiga stadierna av något projekt. En bra uppskattning hjälper dig att budgetera och kommunicera viktig information om hur mycket projektet kommer att kosta till en kund.

Olika kostnadsuppskattningsmetoder fungerar bäst för olika situationer. Beroende på hur långt projektet är och hur mycket information du har från din kund, kan vissa kostnadsuppskattningsmetoder vara överlägsna andra. I den här artikeln kommer vi att täcka några kostnadsuppskattningstekniker i byggprojekt som du kan använda för att förutsäga utgifter:

1. Enhetskostnadsmetoden

Enhetskostnadsmetoden delar upp ett projekt i flera enheter för kostnadsuppskattning. Du kan sedan individuellt uppskatta kostnaden för varje element och hitta den totala projektkostnaden genom att summera dina olika enheter.

Enhetskostnadstekniken fungerar bäst för byggnader där stora mängder golvyta kommer att finnas upptas av identiska enheter av samma möbler. Du kan till exempel uppskatta ett kontor efter kostnad per bås eller en teater efter kostnad per plats. Enhetsuppskattningar kommer från tidigare arbete med ett liknande projekt.

Denna metod delar också upp uppskattningen i fakturerbara enheter som visar en potentiell kund vart deras pengar går.

Enhetskostnadsmetoden är effektiv om du vill ha en snabb förutsägelse som kan används när som helst i designprocessen. Du behöver inte ens ritningar eller specifikationer, så länge du vet hur många enheter din kund kommer att behöva.

Det kan dock vara felaktigt och kan vara ineffektivt om du arbetar med ett nytt projekt som skiljer sig från arbete du har gjort tidigare.

2. Kvadratmetermetoden

Detta är en annan strategi som fungerar bäst i de tidiga designstadierna. Kvadratmetermetoden är en av de mest populära metoderna för ungefärlig uppskattning. Med detta räknar du ut byggnadens totala kvadratmeter. Sedan multiplicerar du, ungefär som enhetskostnadsmetoden, arean med en uppskattning av hur mycket projektet kommer att kosta per kvadratmeter.

Precis som med enhetsmetoden behöver du dock data från liknande tidigare projekt för inställningen till arbetet.

Du kan förbättra din uppskattning noggrannhet genom att dela upp byggnaden i olika segment av golvarea. Du kan sedan anvisa varierande kostnader per kvadratmeter för varje del av byggnaden. Du kan också separat uppskatta externa arbeten och eventuella icke-standardiserade konstruktioner. Denna mer detaljerade version av kvadratmetermetoden är känd som den ytliga metoden för kostnadsanalys.

3. Metoden för ungefärliga kvantiteter

Även om det är en av de mest exakta formerna av uppskattning har metoden för ungefärliga kvantiteter en stor nackdel. Du behöver tillräckligt med information om projektet för att slutföra en kostnadsuppskattning.

Innan uppskattningen påbörjas kommer du att dela upp mängdförteckningen i större grupper — som grunden, första våningen, väggar och andra byggnadselement. Sedan kommer du att mäta definierade kvantiteter för var och en av dessa komponenter, vanligtvis från scheman, ritningar eller annan data lagrad i en byggnadsinformationsmodell (BIM).

Till exempel kan första våningen mätas i kvadratmeter. Du kommer då att behöva uppskatta kostnader per måttenhet för varje typ av arbete som kommer att behöva ske för en viss grupp. När detta är gjort kan du hitta summan för varje grupp.

I själva verket ger detta en grov kvantitetsförteckning — varför detta tillvägagångssätt ibland kallas den ungefärliga kvantitetsförteckningsmetoden .

Den approximativa kvantitetsmetoden kräver mest information och tar längst tid av dessa kostnadsuppskattningstekniker. Det kommer dock att ge ganska exakta resultat och en detaljerad uppdelning av den uppskattade projektkostnaden för kunder.

Kostnadsuppskattningsmetoder för olika situationer

Att använda rätt kostnadsberäkningsteknik i byggandet kommer att påverka hur exakt du kan förutsäga ett projekts kostnad.

Generellt gäller att ju mer information du har att arbeta med, desto bättre är det att använda mer sofistikerade uppskattningsmetoder, som tillvägagångssättet med ungefärliga kvantiteter.

Om du är väldigt tidigt i ett projekt kan dock kostnadsuppskattningstekniker som enhetskostnaden eller förfarandena för kvadratmeter ge anständiga till bra uppskattningar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!