Minskning av Arbetsolyckor inom Bygg- och Anläggningssektorn: Positiv Trend enligt Ny Rapport

Antalet arbetsrelaterade olyckor inom den privata byggindustrin har minskat enligt en färsk rapport som baserar sig på data från Arbetsmiljöverket.

I en ständig strävan att skapa en säkrare arbetsmiljö visar den senaste rapporten att färre arbetstagare inom den privata byggindustrin drabbas av skador på arbetsplatsen. Byggföretagen, som strävar efter visionen av noll arbetsskador, uttrycker sin engagerade insats i att öka medvetenheten kring risker och främja en stark säkerhetskultur.

“Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen för att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen”, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

Under 2022 registrerades färre arbetsolyckor som ledde till minst en dags frånvaro jämfört med föregående år. Antalet olyckor sjönk från 2296 till 2131, med en minskning av olyckor per 1 000 sysselsatta från 11,3 till 10,2.

“En säker och trygg arbetsplats kännetecknas av att alla är engagerade och uppmuntras att delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet”, understryker Johan Hallberg.

Trenden är likaledes positiv även när det kommer till fall av arbetssjukdomar som orsakats av exempelvis vibrationer och buller. Under 2022 registrerades 258 fall av arbetssjukdomar, en minskning med 35 procent jämfört med 2021. Frekvensen av fall per 1000 sysselsatta minskade från 1,9 till 1,2.

“Vår bransch måste förbli attraktiv, sund och säker. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bygga upp en stark säkerhetskultur som sträcker sig över hela arbetsplatsen”, påpekar Johan Hallberg.

Under 2022 rapporterades fem dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor bland anställda i privata företag som verkar inom bygg- och anläggningssektorn. Detta är en nedgång med en händelse jämfört med 2021, och resultatet ligger något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Rapporten, som sammanställdes av Arbetsmiljöverkets statistikenhet i juni 2023, har framtagits i samarbete med Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. Den markerar ett steg i riktning mot en tryggare arbetsmiljö och bättre säkerhet för de som verkar inom bygg- och anläggningssektorn.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!