Riksbyggen motsätter sig Boverkets nya byggregler – Kräver klarhet och förutsägbarhet

Riksbyggen har uttryckt stark kritik mot Boverkets nya förslag till byggregler, vilket de menar gör byggprocessen “300 gånger svårare”.

Enligt Mårten Lilja, vice VD och affärsområdeschef Bostad på Riksbyggen, är det oroande att det nya regelverket, om det genomförs, riskerar att leda till en utveckling där färre och vagare regler försvårar byggprocessen. Han understryker att byggreglerna behöver vara tydliga och förutsägbara för att göra det enklare att bygga. Lilja menar att Boverkets förslag leder till exakt motsatsen.

Riksbyggen opponerar sig starkt mot Boverkets förslag, som de ser som otydligt och oförutsägbart. Det nya förslaget innebär att föreskrifterna i byggreglerna utformas som att något ska vara “acceptabelt” eller “tillräckligt”. Riksbyggen ser stora risker med detta eftersom det innebär att enskilda aktörer får ett stort bedömningsutrymme, vilket kan leda till otydlighet och oförutsägbarhet.

Lilja uttrycker också oro över möjligheten att det nya regelverket gör det omöjligt för byggherrar att veta hur ett byggprojekt ska projekteras för att uppfylla reglerna. Han ifrågasätter vem som kommer att avgöra vad som är rätt om olika uppfattningar uppstår och om det kan leda till nästan 300 olika svar från olika kommuner.

Enligt Riksbyggen innebär Boverkets förslag till regelmodell att samhällsansvaret urholkas, det blir otydligt för konsumenterna vad de får, förtroendet för nyproduktion och nyproduktionen i sig riskerar att minska. Dessutom blir det svårt för byggherrar att veta om myndighetskraven är uppfyllda, vilket kan leda till svårigheter och förlängd prövning i kommunerna.

Riksbyggen erkänner att Boverkets syfte att göra regelverket tydligare och samtidigt öppna för ökad flexibilitet är lovvärt. De påpekar dock att Boverket inte har lyckats göra regelverket tydligare eftersom föreskrifterna generellt inte är verifierbara. Riksbyggen föreslår att funktionskrav bör ange en lägsta godtagbar nivå som är satt av staten och är tydlig för alla inblandande, samtidigt som den öppnar för olika lösningar att uppnå kravet.

RiksbygRiksbyggen rekommenderar att föreskrifterna förtydligas och preciseras i minimikrav. Genom att göra detta skulle byggaktörer fortfarande ha utrymme för egna lösningar, men inom vissa angivna ramar. Riksbyggen delar Boverkets bedömning om de allmänna rådens normerande roll och att de bör minimeras för att ge ökad flexibilitet. Men detta bör inte ske utan att föreskrifterna samtidigt förtydligas så att vaga ord som “tillräckligt” och “acceptabel” ersätts.

Sammantaget motsätter sig Riksbyggen Boverkets förslag om “möjligheternas byggregler” och uppmanar till större klarhet och förutsägbarhet i byggreglerna.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!