Snusanvändning Bland Byggarbetare i Sverige: En Jämförande Analys

I Sverige har en unik trend i användningen av tobak observerats under de senaste åren. Medan landet upplever en märkbar minskning av dagligt rökning ökar användningen av snus. Enligt Folkhälsomyndigheten minskade daglig rökning i Sverige bland befolkningen i åldrarna 16–84 år, med endast 6 procent av både män och kvinnor som rökte dagligen 2021​. Å andra sidan ökade användningen av snus, med en användningsfrekvens på 20 procent bland män och sex procent bland kvinnor i samma åldersgrupp 2021​.

Snusanvändning i den Allmänna Befolkningen

En intressant demografisk förskjutning i snus användning har noterats. En studie fann att trenden av snus användning ökar särskilt i medelålders individer, särskilt de i 40-årsåldern. Den högsta förekomsten av snusanvändning observerades bland tidigare rökare och dess användning ökade också över tid bland rökare. Det var konsekvent högre jämfört med dem som aldrig hade rökt​.

Byggnadsarbetare i Sverige utgör en något högre andel av snusare jämfört med den allmänna befolkningen. Ett par faktorer kan bidra till denna trend. För det första utgör män majoriteten av både snusare och byggnadsarbetare vilket kan bidra till den högre prevalensen av snusning inom denna yrkesgrupp. För det andra kan snusning vara mer praktiskt för byggnadsarbetare, eftersom deras arbete ofta kräver att deras händer är upptagna, och snus ger ett enkelt och handsfree sätt att konsumera nikotin. Detta skulle kunna göra snus till ett mer attraktivt alternativ för nikotinkonsumtion bland byggnadsarbetare. På grund av den ökade populariteten av snus och nikotinpåsar under de senaste åren, och i takt med att vi blir allt mer digitaliserade, har undersökningar också visat att folk väljer att handla sitt snus online på onlinebutiker såsom snussidan i allt högre grad.

Potentiella anledningar till att snusanvändning är mer utbrett bland byggarbetare

  1. Arbetsmiljö och rasttider: Arbetsmiljön inom byggbranschen kan skapa unika utmaningar för rökning, vilket gör snus till ett mer praktiskt alternativ. Rökning kan vara svårt eller olämpligt på byggarbetsplatser, särskilt inomhus eller på platser där det finns brandrisk. Dessutom kan snus vara mer flexibelt att använda under arbetsdagen då det inte kräver specifika pauser för att konsumera, till skillnad från cigaretter.
  2. Social acceptans och kollektiv norm: Om snusanvändning är mer socialt accepterat eller vanligt förekommande inom byggbranschen kan det leda till att fler byggnadsarbetare väljer att snusa. Kulturella och sociala normer kan ha stor inverkan på beteenden, inklusive användning av tobaksprodukter. Eftersom att byggbranschen är manligt dominerad är det möjligt att detta ytterligare ökar graden av snusare inom branschen på grund av social acceptans.
  3. Stresshantering: Byggbranschen kan vara stressande med hård fysisk arbete, pressade tidsramar och ibland farliga arbetsförhållanden. Snus kan användas som ett sätt att hantera stress för vissa och “lugna nerverna”.

Det är viktigt att notera att mycket av vår förståelse för snusanvändning bland byggarbetare baseras på allmänna trender och observationer snarare än omfattande forskning riktad specifikt mot denna yrkesgrupp. Detta skapar vissa utmaningar när det gäller att utveckla en djup och nyanserad förståelse för varför byggarbetare tenderar att använda snus i högre grad jämfört med andra yrkesgrupper.

Trots att det finns studier som visar på högre prevalens av snusanvändning i yrken med lägre socioekonomisk status, såsom byggarbetare, är det mer sällsynt att dessa studier undersöker de specifika faktorer och omständigheter som bidrar till detta mönster. Detta gör att vi ännu inte har en detaljerad bild av de många variabler som kan påverka snusanvändning inom denna specifika yrkesgrupp.

För att få en mer komplett förståelse av varför byggarbetare tenderar att använda snus mer frekvent, behövs det fler studier som fokuserar direkt på denna yrkesgrupp. Det skulle innebära att undersöka specifika arbetsrelaterade faktorer, sociala och kulturella normer inom byggbranschen, samt att ta hänsyn till individuella livsstilsval och personliga omständigheter.

Framtida forskning bör även överväga att studera vilka preventiva åtgärder och interventionsstrategier som kan vara mest effektiva för att minska snusanvändning bland byggarbetare, givet den unika miljö och de specifika utmaningar de står inför i sitt arbete.

Sammantaget är det klart att trots den befintliga kunskapen om snusanvändning bland byggarbetare, är det mycket vi ännu inte vet. Mer forskning är därför nödvändig.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!