Typer av Ritningar för Byggnadsdesign

Utan tvekan, kvaliteten på en byggnad börjar från dess design.

Innan en byggnad uppförs måste det finnas en detaljerad design i form av en ritning, som kommer att vägleda byggherrarna i byggprocessen.

Denna design finns i olika ritningar, som var och en har dess syfte. Nedan finns de typer av ritningar som behövs för din byggnadsdesign.

Skisser

En skiss är en frihandsritning av en byggnad, utan syfte att få exakta mått. Skisser är vanligtvis en snabb representation av en arkitekts fantasi.

Det används mest när arkitekten inte är beredd att göra en exakt ritning men av en slump får en idé som måste dokumenteras .

Han kan använda ett vanligt ark och eventuellt skrivmaterial för att göra några skisser. Senare skulle han göra ritningarna polerade och färdiga att användas av byggherrarna.

Skisser används också för att låta arkitekten få en bildlig glimt av hur hans idé kommer att bli om han skulle gå förbi det. Informationen på en frihandsskiss är dock endast för förbrukning av lådan. Alla försök från byggherren att arbeta med det kan resultera i fel i konstruktionen.

Detaljerad ritning

En detaljerad ritning verkar vara en skarp kontrast mellan skisser. Detaljritningar är vanligtvis storskaliga ritningar som innehåller all geometrisk information om en del eller komponent av en byggnad.

De kan ritas för hand eller med hjälp av en datorstödd design (CAD). Ritningen är en tvådimensionell ortogonal projektion som visar byggnadens sektioner, höjder och ritningar. Men Building Information Modeling (BIM) används nu för att designa tredimensionella modeller av byggnader och deras komponenter.

En detaljerad ritning skiljer sig klart från en ‘detaljritning’ och en ‘ arbetsritning.”

Detaljritningar är vanligtvis samordnade, dimensionellt korrekta och beskriver huvudkomponenterna i en byggnad och dess sammanlänkning.

Arbetsritningar , å andra sidan, tillhandahåller korrekt dimensionerad och grafisk information som kommer att vägleda byggare i byggnaden och leverantörer i att tillverka de komponenter som behövs för arbetet.

Komponentritning

En komponentritning ger omfattande information om den enskilda enheten eller komponenten i en byggnader som dörrar och fönsterbjälkar. Den kan lätt återanvändas om komponenten är en vanligen använd.

Byggnadskomponenter är delar av en byggnad som tillverkas separat och kan sammanfogas med andra element för att bilda en komplext föremål i en process som kallas “montering”. En ritning av sammansättningen av komponenter kan hänvisas till som en monteringsritning.

Komponentritningar görs på ett sådant sätt att de inte inkluderar dubblettinformation i andra typer av ritningar av samma byggnad. De kan ge information om materialet och kvaliteten på den komponent som kommer att behövas för att uppföra en standardbyggnad. Ritningarna kan ritas i skala 1:2, 1:1, 1:5 och så vidare.

Designritning

När en designritning fortfarande är i början kan den användas som en form av övertygelse för att bevisa för en kund att designern kan hantera byggnadens utformning.

Det är vanligtvis en heltäckande ritning som förvandlas från det inledande skedet av bara skisser till en mycket detaljerad ritning som innehåller varje komponent som kommer att göra byggnaden till en framgång.

Storleken, skalan, innehållet och formatet för en designritning bestäms av syftet med designplanen. Varje konstruktionsritning har sitt syfte, avsedda information och mål.

En tillämpning av sådan användning är när en beställare som är ny på byggnadskonstruktion begär en konstruktionsritning av sin tilltänkta byggnad. Ritningen ska bara vara tydlig och enkel. Men om en leverantör på byggarbetsplatsen kräver det, måste det vara väl detaljerat.

Designritningen kan utarbetas av ett team bestående av personer från olika områden inom byggnad och teknik. såsom byggnadsingenjörer, byggnadsingenjörer, civilingenjörer och arkitekter. När dessa ritningar har gjorts av dessa proffs, utses sedan en huvuddesigner för att montera ritningarna och se till att de passar den övergripande designen.

Designritningen kan göras med CAD eller BIM , vilket är vänligare eftersom det tillåter hela designteamet att samarbeta och arbeta på en integrerad informationsmodell.

Användningar av en designritning

 • Det sparar register över ändringar som gjorts tills konstruktionen är klar
 • The ritning används för att bedöma alternativen för potentiella webbplatser
 • Den kan skickas till relevant statlig myndighet som övervakar byggnadskonstruktioner för godkännande
 • Det kan användas för att utveckla råa idéer till en fint detaljerad plan

Elektrisk ritning

Detta är en typ av ritning som hjälper till att visualisera de elektriska ledningar och kretsar som är avsedda för en byggnad. Ritningen kommer att vägleda elektrikerna vid installation av elbeslag på byggnaden. Andra arbetare på plats kan också behöva det för att förhindra dem från att omedvetet störa byggnadens elektriska design.

Funktioner i en elektrisk ritning

Ritningen visar:

 • En byggnads externa ledningar
 • Den typ av anslutningar som ska göras och kretsarnas layout
 • Hur elektriska armaturer ansluts till hela elsystemet
 • Betyg, storlek, kapacitet och spänning för ström som kommer in i byggnaden
 • Strömbrytare och brytare som ska användas i byggnaden
 • Belastningen av elektriska och elektroniska komponenter som luftkonditionering, värmare och batterier som ska fästas på byggnaden

Höjdritning

 

Det är ett tvådimensionellt ortografiskt proffs sektion av byggnaden som visar exteriören, interiören och sidorna av en byggnad. Den kännetecknas av projektionslinjer som är vinkelräta mot ett projektionsplan. Ritningen visar helt enkelt alla delar av en byggnad när man tittar från en av dess sidor.

Det har alltid gjorts för hand tills på senare tid då CAD och BIM blev de föredragna verktygen för sådana ritningar .

Funktioner i en höjdritning

Denna ritning avslöjar:

 • De yttre egenskaperna av en byggnad; kan inkludera balkonger och trappor
 • Yttre mått på en byggnad såsom höjden och bredden
 • Öppningarna i en byggnad som fönster och dörrar
 • Projektioner på byggnaden som skorstenar, rör och så vidare
 • Konturen och geometrin av en byggnad och dess tak

Användningar av en höjdritning

 • Den kan lämnas in till byggnadstillsynsmyndigheterna för godkännande att utföra konstruktioner
 • Ritningen används för att vidarebefordra information till alla arbetare på en byggarbetsplats
 • Det kan förvaras för journal skull

Golvritning

Detta är också en ortografisk projektion som visar golvutformningen av en byggnad. Genom detta avslöjar den storleken på rummen och andra fack i byggnaden. Ritningen är användbar för nästan alla arbetare som kommer att vara involverade på en byggarbetsplats.

Med skalor mellan 1:200 och 1:20 använder den olika färger och linjer för att avslöja massor av information om en tänkt byggnad. Denna information kan inkludera storlekar på fack, öppningar som leder till fack och fixturer som ska fästas.

Däremot kan olika golvritningar göras för att dela upp för mycket information som kanske inte finns i en enkelritning.

Vid ritning av golvutformningen bör blockbokstäver användas för att ange rum; pilar ska användas för att indikera trappans riktning; korrekta symboler för VVS-armaturer bör vara inskrivna; och elektriska strömbrytare, strömbrytare och apparater bör anges.

Platssplan

Platsritningar avslöjar hela utrymmet som kommer att förbrukas under byggnadens gång. Vanligtvis använder man skalor så stora som 1:500, en platsplan består av information som beror på projektets omfattning.

Information som ska inkluderas i en platsplan

 • Utformningen av staket och grindar
 • Planen för dränering, vattentankar, elkälla och så vidare
 • Strukturer och hinder som ska rivas Fordon och människors rörelseväg in och ut ur byggnaden
 • Avkopplings- eller rekreationsplatser
 • Flygbelysningsplan för byggnad
 • Träd, trädgårdar och naturlig estetik som kan inkluderas
 • Webbplatsens gränser och dimensioner

Sektionsritning

Sektionsritningen kan föreställas som en vy av en byggnad när den har skurits igenom en imaginärt vertikalt (eller horisontellt) plan. Det används för att avslöja information om en avsedd byggnad som inte kan representeras på en plan- eller höjdritning.

Planets riktning representeras vanligtvis av en kombination av långa och korta streck ; den del av byggnaden som är genomskuren representeras av skuggning eller skravering.

Olika komponenter i en sektionerad byggnad kräver olika typer av skravering. Det finns en standard för att tillämpa denna teknik vid design av en byggnad.

Omfattningen av den här typen av ritningar är beroende av byggnadens storlek och mängden information som behöver avslöjas. Den liknar en monteringsritning, bara att den avslöjar nödvändiga detaljer som inte kan fångas på en höjdritning och inte monteringsprocessen av komponenter.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!