10 Farligaste Riskerna & Farorna på Byggarbetsplatser

Per definition är en byggarbetsplats ett område eller en mark där byggnads- eller byggnadsarbeten utförs.

Byggande är å andra sidan konsten och vetenskapen att bygga något , vanligtvis ett stort föremål.

En byggarbetsplats är en ganska farlig arbetsplats; tusentals människor skadas på plats varje år. Det beror på att mycket tung utrustning och verktyg används på byggarbetsplatsen. Och detta kan leda till olyckor eller olyckor om de inte används på rätt sätt.

Typer av utrustning som används på byggarbetsplatser

Det är relevant att notera att de stora maskiner som listas här kan orsaka allvarliga skador på arbetare.

Därför måste arbetsgivare minska säkerhetsrisker för byggnadsarbetare, och arbetare måste också vidta många försiktighetsåtgärder medan du arbetar med utrustningen.

Utrustningstyperna som används på byggarbetsplatser inkluderar följande.

Jordförflyttningsutrustning

Detta är tunga maskiner som kan schakta och sortera jord och berg. De hjälper till att fästa markarbeten, materialhantering, rivning och konstruktion. De inkluderar grävmaskiner, väghyvlar, lastare och skiplastare.

Bygg Fordon

Dessa inkluderar tippbilar, dumpers, släpvagnar och tankbilar. De används oftast för att transportera eller transportera byggmaterial från en plats eller plats till en annan.

Materialhanteringsutrustning

De hjälper till att flytta stora och tunga material på platsen. De inkluderar kranar, transportörer, hissar och gaffeltruckar.

  • Byggmaterial

De inkluderar betongblandningar, komprimatorer, asfaltläggare och vägvältar. Dessa är också tunga fordon som är konstruerade för att utföra byggnadsuppgifter.

Hur man undviker faror på byggarbetsplatser

Skydda anställda har att göra med att få dem att ha adekvat kunskap om de risker som sannolikt kan uppstå och erbjuda dem lämplig utbildning och skyddsutrustning för att säkerställa att de kommer hem säkert från platsen efter jobbet.

Nedan är några av sätten att skydda arbetare från risker på byggarbetsplatser.

Medvetenhet

Arbetsgivare bör se till att arbetarna är medvetna om de möjliga farorna innan de går till byggarbetsplatserna.

Kommunikation

Det bör finnas tillräckliga möjligheter för kommunikationsenheter som smartphones, walkie-talkies , eller headset för att möjliggöra snabb och effektiv kommunikation mellan teammedlemmar.

Rätt utrustning

Arbetsgivare bör förse sina anställda med lämplig PPE (Personal Protective Equipment). Dessutom bör det finnas gott om vatten tillgängligt på plats samt en skugga där arbetarna kan vila för att förhindra uttorkning och exponeringsrelaterade sjukdomar.

Övervakning

En arbetsledare som är kapabel att upprätthålla säkerhetsstandarder utan undantag , bör vara på plats hela tiden.

10 huvudsakliga faror på byggarbetsplatser

1. Jobbar på höjder

Detta är den vanligaste orsaken till dödliga skador och har blivit en daglig risk för byggnadsarbetare. Arbete på höjd inkluderar arbete på ett tak, använda vertikala stegar, arbete på ett vindturbin och arbete på gångvägar under nivå.

Skador kan orsakas av instabila arbetsytor, begränsad rörelse och tillgänglighet på högt belägna platser, risken för mänskliga fel och missbruk eller fel på säkerhetsutrustning.

Därför bör platschefen se till att arbetet är korrekt planerat, organiserat, riskbedömt, kontrollerat , övervakad och utförd med ett säkert arbetssystem. Dessutom bör utrustning kontrolleras för kompetens, och anställda bör ha den utbildning och kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

2. Kollaps

En byggnad kan råka kollapsa när strukturer rivs, installeras eller uppförs. Att kollapsa av diken med arbetare inuti dem är en mycket vanlig händelse på plats.

Detta kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Därför bör arbetsledare se till att diket är helt säkrat och regelbundet inspekteras före och under varje arbetspass.

De bör också överväga vilken typ av stöd som är bäst lämpad för diket. På samma sätt bör de göra lämplig riskbedömning av byggnader som riskerar att kollapsa eller rivning.

3. Rörliga föremål och fordon

Många rörliga föremål påträffas under byggnadsarbeten. Några av dem är lyftutrustning, försörjningsfordon, grävare och gaffeltruckar.

Det finns ofta en hög trafikvolym på en arbetsplats där utrustningens rörelser inom anläggningarna är ojämna. Detta gör det ganska svårt att manövrera runt.

Därför bör din säkerhetsregel kunna skapa tydliga vägar för fordon och säkerställa att dina anställda undviker att placera sig mellan fasta och rörliga föremål.

Anställda som ska köra tunga maskiner bör utbildas i säker användning av utrustningen för att undvika skador på förare och teammedlemmar. Anställda bör också bära personlig skyddsutrustning som synlighetsjacka för att säkerställa att de är lätta att se.

4. Elektricitetsrisker

Detta kan inträffa om elarbeten utförs i våta förhållanden eller icke-professionella används för elarbeten.

Denna fara är inte utsatt för endast elektriker. Det kan också påverka andra arbetare när de arbetar nära jord- eller luftkablar, på en höjd nära kraftledningar och så vidare. Skador till följd av denna fara kan leda till allvarliga sjukdomar och till och med dödsfall.

Så byggnadsarbetet måste organiseras för att säkerställa att arbetare alltid kan lokalisera och identifiera verktyg innan något arbete påbörjas. De anställda bör också förses med dubbelisolerade eller jordade bärbara verktyg och kunna använda jordfelsbrytare närhelst det är nödvändigt.

5. Manuell hantering

Den frekventa användningen av vibrerande elverktyg och markarbetande utrustning kan orsaka muskel- och skelettbesvär (MSD), repetitiva rörelseskador som hand-arm vibrationssyndrom (HAVS) och fysiska störningar som ryggskador hos arbetare.

Ryggskador orsakas av otillräcklig träning i hur man flyttar tunga föremål och det kan leda till bestående skador. När man flyttar föremål ska arbetare böja benen och lyfta tunga föremål genom att använda benmusklerna och inte böja ryggen.

Därför är det ett lagkrav för arbetsgivare att se till att manualen hantering av hälso- och säkerhetsutbildning är tillgänglig för alla anställda som skulle göra tunga lyft.

HAVS kan förebyggas om anställda använder rätt skydd när de använder vibrerande verktyg. Men när skadan väl är skedd är den permanent.

6. Ljud

Byggnadsarbetare är benägna att drabbas av hörselproblem eftersom maskiner, elverktyg, markutrustning och försörjningsfordon gör mycket oväsen. Detta ljud kan vara i form av plötsligt högt volymljud, vilket är mycket farligt.

Långvariga repetitiva ljud som borrar och kompressorer kan leda till korta eller långvariga problem inklusive hörsel förlust. Det kan också vara en distraktion som kan leda till olyckor.

Därför bör arbetare bära hörselskydd som består av en uppsättning ljudisolerade hörlurar för att hjälpa till att minska intensiteten av ljudvågor som kommer in i öronen. Detta minskar risken för att utveckla hörselproblem.

7. Halkar, snubblar och faller

Dessa är den största orsaken till icke-dödliga skador. De kan orsakas av våta och hala ytor, hala fläckar, skräp och strödda material, ojämna ytor, skräp, instabil terräng, instabila arbetsytor, underlåtenhet att använda eller missbruk av fallskyddsutrustning, osäker användning av stegar, ställningar, bl.a. andra.

Arbetare är därför skyldiga att bära lämpliga skor med maximalt grepp. Alla våta eller hala underlag ska vara väl skyltade med en varningsskylt för halt golv.

Byggarbetsplatsen måste vara skräpfri och med utrustning, verktyg och byggmaterial i god ordning för att förhindra arbetare från att snubbla över.

Se till att dina byggnadsställningar och stegar uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna och är rätt dimensionerade för projektets olika behov. Arbetsytor bör vara fria från hål, stabila och ge tillräckligt med grepp.

Applicera 6-fotsregeln. Om anställda arbetar mer än 6 fot över en annan yta bör de ha fallskyddsutrustning inklusive skyddsräcken, skyddsnät, fallskyddssystem, fasthållningssystem och skydd.

8. Fallande objekt

Vid byggnation arbeten omfattar flervåningsbyggnader finns det risk för att någon arbetar ovanför för att tappa ett verktyg eller ett föremål som kan träffa någon nedanför. Därför måste arbetarna bära verktyg på en rem och bära lämplig personlig skyddsutrustning.

9. Farliga material

Byggnadsarbetare står inför flera luftvägsrisker. De kan interagera med giftiga material, allt från giftiga luftburna material som kan påverka andningen till kemikaliespill som kan avge giftiga ångor eller brännskador.

Anställda bör förses med säkerhetsdatablad (SDS) för alla farlig kemikalie som används på byggarbetsplatsen. De bör förses med rätt personlig skyddsutrustning, som bör inkludera andningsskydd.

Arbetare ska använda personlig skyddsutrustning på rätt sätt och undvika att använda skadade skyddsutrustning eftersom de kan utsättas för skadliga material som asbest och långvarig risk från dammpartiklar (från gips, tegel, sten och cement).

Och anställda ska få ordentlig utbildning om rätt sätt att hantera med farliga material.

Några av de giftiga material som kan absorberas inkluderar följande.

a) Bly

Detta kan absorberas vid inandning av blyförorenat damm, ångor eller dimma. Det kan finnas i tak, taklister, tankbeklädnader, färg eller elektriska ledningar.

b) Asbest

Detta kan absorberas när en byggnadsarbetare får i sig förorenat luftburet material.

c) Krom

Sexvärt krom kan förtäras genom förorenat damm, ångor eller dimma och direkt kontakt med ögonen eller huden.

d) Kadmium

Kadmiumexponering kan inträffa när arbetare andas förorenat damm, ångor eller dimma, eller absorberar det genom huden.

10. Brännskador

Brännskador kan komma från ljusbågs- eller blixtbrännskador där svetsning förekommer, termiska brännskador från vidröring av extremt heta föremål och kemiska brännskador från direktkontakt med farliga kemikalier.

Mindre brännskador kan behandlas med en första hjälpen-låda medan allvarliga brännskador kan leda till inre skador och ofrivillig muskelsammandragning i kombination med smärtsamma och försvagande skador som kan ha långvariga effekter.

Slutord

Byggarbetsplatsen är utsatt för dödliga skador; dödsfall kan också registreras om säkerhetsåtgärder inte vidtas på rätt sätt. Arbetsgivare bör utföra lämplig tillsyn för att säkerställa att säkerhetsåtgärderna tas på allvar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!